Regionale Helseforetak

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med underliggende datterselskaper. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med privateide sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har følgende underliggende virksomheter

Helse Sør-Øst er landets største helseregion med ansvar for spesialisthelsetjenester til en befolkning på 2,7 millioner mennesker. Regionen har om lag 65 000 medarbeidere (inkl vikarer). Dette tilsvarer omlag 53 000 årsverk.

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest skal sørgje for at dei rundt 1 million innbyggjarane i regionen får dei spesialisthelsetenestene dei har krav på.

Helse Vest RHF består av:

 • Helse Stavanger HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Førde HF
 • Apoteka Vest HF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Det regionale helseforetaket har om lag 40 ansatte og har hovedkontor på Stjørdal. I tillegg er også utbyggingsorganisasjonen i forbindelse med bygging av nytt St. Olavs Hospital og regionens felles IT-organisasjon (HEMIT) tilknyttet det regionale helseforetaket.

Foretaksgruppen består av:

 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Rusbehandling Midt-Norge HF
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Helse Nordmøre og Romsdal HF
 • Helse Sunnmøre HF

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge og Svalbard. Helse Nord RHF ble stiftet 1. januar 2002 da staten overtok ansvaret for de offentlige sykehusene fra fylkeskommunene. Formålet til Helse Nord RHF er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får nødvendige spesialisthelsetjenester.

Foretaksgruppen består av:

Foretaksgruppen omfatter om lag 10 000 årsverk.